Merenje šećera u krvi i samokontrole

//Merenje šećera u krvi i samokontrole

Merenje šećera u krvi i samokontrole

2022-09-13T15:26:44+02:00

Merenje šećera u krvi najčešće se radi ujutru – našte pre uzimanja bilo kakve hrane i lekova. Za kontrolu terapije potrebno je i merenje šećera u krvi i 1 h posle jela i posle primenjene terapije.
Merenje šećera u mokraći takodje je veoma značajno. Normalno se šećer ne izlučuje mokraćom, a nalazi se u mokraći samo kada je njegova vrednost preko 10 mol/l, što znači da stepen prisustva šećera u mokraći nam ukazuje na stepen povišenosti šećera u krvi.

SAMOKONTROLA nivoa šećera u krvi je najbitniji način aktivnog učešća pacijenta u lečenju svoje bolesti. Smatra se obaveznom za sve bolesnike sa tipom 1 dijabetesa kao i za sve one koji su na bilo kojoj insulinskoj terapiji. Danas ima više tipova samomerača, uglavnom svi su vrlo jednostavni i namnejeni za svakodnevnu upotrebu od strane pacijenata odnosno nemedicinskog osoblja. Bitno je da se uvek proveri test traka da li je u odgovarajućem roku trajanja. Često bolesnici zbog namare da uštede sačuvaju tračice i posle isteka roka te je zato neophophodno da se isti proveri.
Samokontrolom se obično meri šećer našte, 2 h posle jela i posle terapije i 15 minuta nakon fizičke aktivnosti da bi se proverilo kako terapija i fizička aktivnost utiču na nivo šećera u krvi. U dogovoru sa ordinirajućem dijabetologom može se meriti i 5 – 6 puta u toku dana i noći, tzv profil šećera. Ritam merenja je uglavnom pre jela, 2 h posle jela, u sva tri glavna obroka i noću u 22 h i u o3. Sve vrednosti se beleže u svesku samokontrole i na kontrolnom pregledu se prikazuju lekaru. Na taj način se jedino uspešno može korikgovati terapija i obezbediti dobra regulacija šećera u toku 24 h.
Preporuke su da nivo šećera našte bude oko 6 a da nakon obroka bude oko 7,5, a maksimalno do 9 mmol/l.

HEMOGLOBIN A1C pokazuje stepen vezivanja šećera u krvi za komponentu crvenog krvnog znca HGBA1c. Obzirom da je ova veza ireverzibilna i da se gubi tek nakon raspadanja eritrocita nakon 120 dana,nivo HGBA1c ukazuje na prosečan nivo šećera u krvi za poslednja 2 – 3 meseca. Ovaj parametar je za lekara najznačajniji, jer nema uticaja prethodna priprema bolesnika za pregled,kada najčešće nekoliko dana svi pribegavaju strožijoj dijeti i kontroli. U dobro regulisanom dijabetesu njegova vrednost je oko 6,5 a ciljna vrednost za sve insulinzavisne bolesnike je da ne prelazi 7. Postoje i posebne tablice koji se navede na osnovu visine HGBA1c i procenjena prosečna vrednost šećera za protekli period. Nivo HGBA1c se zbog svega navedenog meri u razmacima bar od 3 meseca.